Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
Каталог

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.granitnimivki.bg 

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Екстрийм Вижън“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. България 168, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.GranitniMivki.Bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Екстрийм Вижън“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, бул. България 168
3. Адрес за упражняване на дейността : гр. Пловдив, бул. България 168
4. Данни за кореспонденция: info@granitnimivki.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202372268
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………………..
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202372268

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.GranitniMivki.Bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Връщане на стока

Всяка закупена стока може да бъде върната или заменена в срок 14 календарни дни от момента на приемане на пратката. 
Транспортните разходи се поемат от купувача.

Всички продукти тип "кухненска мивка" при връщане в законния срок от 14 календарни дни ще бъдат таксувани 15.00 лв с ддс за обработка и повторно складиране на пратката. Останалата сума ще бъде възтановена по банкова сметка предоставена от клиента.

Връщане на стоки след изтичане на 14 дневния законов срок няма да бъдат приети обратно.

XII. Гаранциони условия - Гаранция на продуктите - Всички Продукти за Кухня 

1. ДЕФИНИЦИИ
1.1 Екстрийм Вижън ЕООД, Гарант - Екстрийм Вижън ЕООД със седалище в България: бул. България 168, ЕИК: 202372268
1.2 Потребител - физическо лице , коетозакупува Продукти от Екстрийм Вижън ЕООД без връзка с
неговата/нейната бизнес или професионалнадейност .
1.3 Мивки - мивки с марка Primagran.
1.4 Кухненски смесители - кухненски смесители, за които Primagran / Екстрийм Вижън ЕООД предоставя гаранция
като продавач.
1.5 Аксесоари - сифони, дозатори и други елементи от кухненското оборудване, за които
Primagran / Екстрийм Вижън ЕООД предоставя гаранция като продавач.
1.6 Продукти - мивки, кухненски смесители и аксесоари, заедно.
2. ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА
2.1 [Обхват на гаранцията] Настоящата гаранция се отнася за Продуктите.
2.2 [Личен обхват на гаранцията] Условията на тази гаранция се прилагат изключително за
Продукти, закупени от Потребители.
2.3 [Териториален обхват на гаранцията] Гаранцията се прилага само в страната, в която
Продуктът е закупен директно от Primagran или от негов авторизиран дистрибутор какъвто е Екстрийм Вижън ЕООД.

3. ДЕКЛАРАЦИИ НА PRIMAGRAN / Екстрийм Вижън ЕООД
3.1 Продуктите отговарят на европейските стандарти за качество и са произведени без
дефекти.
3.2 Гарантираме правилното функциониране на Продуктите, при условие че те са
инсталирани, използвани и поддържани в съответствие с инструкциите на Primagran / Екстрийм Вижън ЕООД.

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
4.1 Гаранционен срок:
4.1.1 За мивки - 35 години;
4.1.2 За мивки с безсрочна гаранция - неограничена за корпуса на мивката;
4.1.3 За Кухненски смесители:
a) Херметичност на корпуса - 5 години;
b) Глава (при условие че са монтирани филтърни глави) - 2 години;
c) Хромирана повърхност - 2 години;
d) Боядисана повърхност - 1 година;
e) Други гумени уплътнения, 2-функционална слушалка - 1 година;
4.1.4 За Аксесоари - 2 години.
4.2 Началото на гаранционния период се определя от датата на доставка на Продукта на
Потребителя.

5. ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНТА
5.1 Гаранцията покрива всички производствени дефекти на Продукта, разкрити по време на
гаранционния период, които са възникнали по вина на производителя.
Primagran Sp. z o.o . със седалище в Жулавки, 82-103 Стегна, Жулавки 15C, вписано в Търговския регистър при
Районен съд Гданск-Полноц в Гданск, VІІ Търговско отделение на Националния съдебен регистър под номер ЕИК:
KRS 0000 367567, дружествен капитал 500 000 PLN, полски БУЛСТАТ 221041203, данъчен номер 957-103-99-74.
5.2 Отговорността на Гаранта за Мивките обхваща техните структурни дефекти, т.е. промяна
на цвета и вътрешни пукнатини, които се появят в Мивките.
5.3 Отговорността на Гаранта за Аксесоарите включва тяхната цялостност, структурни
дефекти на материалите, по-специално:
5.3.1 по отношение на кухненските смесители - пълнота на комплекта, херметичност на
корпуса на смесителя, изправност на главата, трайност на покритието, трайност
на маркучите и уплътненията,
5.3.2 за сифоните - пълнотата на комплекта, изправност на механизма на автоматичния
сифон, херметичността на системата и уплътненията,
5.3.3 за дозаторите - пълнота, изправност на механизма, херметичност на системата,
трайност на покритието.

6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ
6.1 Гарантът се освобождава от отговорност за дефекти на Продукта, които са възникнали
по причини, различни от тези, присъщи на Продукта в момента на предоставянето му на
Потребителя.
6.2 Гаранцията не покрива дейности по поддръжка, които могат да бъдат извършени от
Потребителя, както е описано в инструкциите за монтаж, напр. почистване,
отстраняване на котлен камък, текуща поддръжка на повърхността, грижи за Продукта.
6.3 Гарантът не носи отговорност за дефекти, причинени от:
6.3.1 виновно механично, термично или химическо увреждане,
6.3.2 Неправилен монтаж и демонтаж на Продукта, който е довел до повреда,
Включително, но не само, неправилно или в противоречие с инструкциите
избиване или пробиване на отвори,
6.3.3 Модификации и ремонти, които не са извършени в съответствие с
Инструкциите Primagran,
6.3.4 Използване на неоригинални части при монтажа, демонтажа или ремонта на
Продукта,
6.3.5 Неадекватна поддръжка и грижи, по-специално използването на неподходящи
почистващи препарати,
6.3.6 Други дефекти, причинени от неполагане на дължимата грижа от страна на
Потребителя,
6.3.7 Силно замърсяване на водата или системата, което води до повреда на
Продукта,
6.3.8 Употреба на Продуктите по начин, несъответстващ на предназначението им.
6.3.9 Износване на Продуктите, причинено от нормална употреба.
6.4 Потребителят трябва да уведоми за липсата на пълнота на Продукта не по-късно от 14
календарни дни след доставката на Продукта. Подаването на рекламация за непълнота
на продукта след тази дата изключва отговорността на Гаранта.
6.5 Гарантът не носи отговорност за каквито и да било щети на лица или имущество, които
могат да бъдат причинени от някоя от причините, описани в настоящия параграф.
6.6 Гаранцията не покрива дефекти на Мивките, които представляват основание за
класифициране на дадена мивка като продукт от категория В, и в резултат на това
влияят върху намаляването на продажната цена на дадената Мивка.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ
7.1 Подаване на рекламация.
7.1.1 Рекламациите трябва да се подават незабавно след установяване на дефекта.
7.1.2 Рекламацията трябва да включва най-малко следните атрибути:
a) Данни на Потребителя (име, фамилия, данни за контакт),

Екстрийм Вижън ЕООД, Гарант - Екстрийм Вижън ЕООД със седалище в България: бул. България 168, ЕИК: 202372268
b) наименованието на Продукта, за който се подава рекламация,
c) доказателство за покупка (фактура), включително потвърждение за
закупуване на безсрочна гаранция - ако е приложимо;
d) подробно описание на дефекта, придружено от фотографска
документация,
7.1.3 В случай на непълноти в подадената рекламация, в съответствие с параграф
7.1.2, Гарантът ше помоли Потребителя да ги отстрани в срок не по-кратък от
7 дни. В този случай срокът за разглеждане на рекламацията от страна на
Гаранта се удължава съответно със срока за отстраняване на недостатъците.
7.1.4 Потребителят трябва да изпрати рекламацията на Гаранта по следните
начини:
a) по електронна поща на адреса на електронна поща на Гаранта
(info@granitnimivki.bg), или
b) в писмен вид на следния адрес: гр. Пловдив , ул. Брезовска 29 за Екстрийм Вижън ЕООД 7.1.5 Гарантът разглежда жалбата в срок от 14 календарни дни от датата на
получаването ѝ и изпраща отговор на Потребителя на неговия адрес със
следната информация:
a) признаване на рекламацията ведно с начина, по който тя ще бъде уважена,
или
b) отхвърлянето рекламацията и причините за това.
7.2 Права
7.2.1 Правата по гаранцията включват:
a) ремонт на Продукта, или
b) подмяна на дефектния Продукт с нов - без дефекти, или
c) възстановяване на част (отстъпка) или на цялата цена, платена от
Потребителя.
7.2.2 Гарантът си запазва правото да избере метода за отстраняване на дефектите
измежду посочените в горния параграф възможности.
7.2.3 Ако не е възможно дефектният Продукт да бъде заменен с бездефектен
Продукт, Потребителят има право на възстановяване на платената цена.
7.2.4 Гарантът не поема разходите за демонтаж и повторен монтаж на Продукта.
7.2.5 Предпоставка за предоставяне на нов Продукт или възстановяване на цялата
стойност е предварителното връщане на дефектния пълен Продукт на Гаранта
за негова сметка. Върнатият продукт трябва да бъде правилно обезопасен.
7.2.6 Признатите дефекти ще бъдат отстранени за сметка на Гаранта в рамките на
14 работни дни от датата на признаване на рекламацията. В случай на
необходимост от внос на резервни части, Гарантът си запазва правото да
удължи горепосочения срок, след като предварително информира
Потребителя.

8. НЕОПРАВДАНИ РАЗХОДИ
Всички разходи, свързани с неоснователна рекламация, се поемат от Потребителя в
рамките на настоящата Гаранция.

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Подробни правила за монтаж, поддръжка и експлоатация се съдържат в Инструкцията за
монтаж. Потребителят е длъжен да се запознае с гаранционните условия и инструкциите
за монтаж, и да ги спазва.
Екстрийм Вижън ЕООД със седалище в България: бул. България 168, ЕИК: 202372268

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
10.1 Потребителят може да разшири гаранцията на корпуса на Мивката до безсрочната
гаранция срещу заплащане, като закупи безсрочната гаранция при покупката на
Мивката.
10.2 Ако рекламацията бъде приета и Продуктът бъде заменен, гаранционният срок започва
да тече отново. Ако Гарантът е подменил част от Продукта, гаранционният срок
започва да тече отново само по отношение на подменената част от Продукта.
10.3 Гаранционният срок се удължава с периода, през който потребителят не е могъл да
използва гарантираната стока поради дефект.
10.4 Настоящата гаранция за Продуктите по никакъв начин не изключва, ограничава или
спира правата на Потребителя по търговската гаранция за дефекти на продадена стока.

 

XIII. Гаранциони условия - Гаранция на продуктите - Всички Продукти за Баня 

Поради големината на текста сте задължение да се запознаете с него на този линк които ще ви отвори пълния текст в pdf формат. 

Линк / Връзка - Гаранционни Условия и Срокове 

1. ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНТА
1.1 Гаранцията покрива всички производствени дефекти на Продукта, разкрити по време на
гаранционния период, които са възникнали по вина на производителя.
Primagran Sp. z o.o . със седалище в Жулавки, 82-103 Стегна, Жулавки 15C, вписано в Търговския регистър при
Районен съд Гданск-Полноц в Гданск, VІІ Търговско отделение на Националния съдебен регистър под номер ЕИК:
KRS 0000 367567, дружествен капитал 500 000 PLN, полски БУЛСТАТ 221041203, данъчен номер 957-103-99-74.
1.2 Отговорността на Гаранта за Мивките обхваща техните структурни дефекти, т.е. промяна
на цвета и вътрешни пукнатини, които се появят в Мивките.
1.3 Отговорността на Гаранта за Аксесоарите включва тяхната цялостност, структурни
дефекти на материалите, по-специално:
1.3.1 по отношение на кухненските смесители - пълнота на комплекта, херметичност на
корпуса на смесителя, изправност на главата, трайност на покритието, трайност
на маркучите и уплътненията,
1.3.2 за сифоните - пълнотата на комплекта, изправност на механизма на автоматичния
сифон, херметичността на системата и уплътненията,
1.3.3 за дозаторите - пълнота, изправност на механизма, херметичност на системата,
трайност на покритието.

2. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ
2.1 Гарантът се освобождава от отговорност за дефекти на Продукта, които са възникнали
по причини, различни от тези, присъщи на Продукта в момента на предоставянето му на
Потребителя.
2.2 Гаранцията не покрива дейности по поддръжка, които могат да бъдат извършени от
Потребителя, както е описано в инструкциите за монтаж, напр. почистване,
отстраняване на котлен камък, текуща поддръжка на повърхността, грижи за Продукта.
2.3 Гарантът не носи отговорност за дефекти, причинени от:
2.3.1 виновно механично, термично или химическо увреждане,
2.3.2 Неправилен монтаж и демонтаж на Продукта, който е довел до повреда,
Включително, но не само, неправилно или в противоречие с инструкциите
избиване или пробиване на отвори,
2.3.3 Модификации и ремонти, които не са извършени в съответствие с
Инструкциите Primagran,
2.3.4 Използване на неоригинални части при монтажа, демонтажа или ремонта на
Продукта,
2.3.5 Неадекватна поддръжка и грижи, по-специално използването на неподходящи
почистващи препарати,
2.3.6 Други дефекти, причинени от неполагане на дължимата грижа от страна на
Потребителя,
2.3.7 Силно замърсяване на водата или системата, което води до повреда на
Продукта,
2.3.8 Употреба на Продуктите по начин, несъответстващ на предназначението им.
2.3.9 Износване на Продуктите, причинено от нормална употреба.
2.4 Потребителят трябва да уведоми за липсата на пълнота на Продукта не по-късно от 14
календарни дни след доставката на Продукта. Подаването на рекламация за непълнота
на продукта след тази дата изключва отговорността на Гаранта.
2.5 Гарантът не носи отговорност за каквито и да било щети на лица или имущество, които
могат да бъдат причинени от някоя от причините, описани в настоящия параграф.
2.6 Гаранцията не покрива дефекти на Мивките, които представляват основание за
класифициране на дадена мивка като продукт от категория В, и в резултат на това
влияят върху намаляването на продажната цена на дадената Мивка.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ
3.1 Подаване на рекламация.
3.1.1 Рекламациите трябва да се подават незабавно след установяване на дефекта.
3.1.2 Рекламацията трябва да включва най-малко следните атрибути:
a) Данни на Потребителя (име, фамилия, данни за контакт),

Екстрийм Вижън ЕООД, Гарант - Екстрийм Вижън ЕООД със седалище в България: бул. България 168, ЕИК: 202372268
b) наименованието на Продукта, за който се подава рекламация,
c) доказателство за покупка (фактура), включително потвърждение за
закупуване на безсрочна гаранция - ако е приложимо;
d) подробно описание на дефекта, придружено от фотографска
документация,
3.1.3 В случай на непълноти в подадената рекламация, в съответствие с параграф
3.1.2, Гарантът ше помоли Потребителя да ги отстрани в срок не по-кратък от
7 дни. В този случай срокът за разглеждане на рекламацията от страна на
Гаранта се удължава съответно със срока за отстраняване на недостатъците.
3.1.4 Потребителят трябва да изпрати рекламацията на Гаранта по следните
начини:
a) по електронна поща на адреса на електронна поща на Гаранта
(info@granitnimivki.bg), или
b) в писмен вид на следния адрес: гр. Пловдив , ул. Брезовска 29 за Екстрийм Вижън ЕООД 7.1.5 Гарантът разглежда жалбата в срок от 14 календарни дни от датата на
получаването ѝ и изпраща отговор на Потребителя на неговия адрес със
следната информация:
a) признаване на рекламацията ведно с начина, по който тя ще бъде уважена,
или
b) отхвърлянето рекламацията и причините за това.
3.2 Права
3.2.1 Правата по гаранцията включват:
a) ремонт на Продукта, или
b) подмяна на дефектния Продукт с нов - без дефекти, или
c) възстановяване на част (отстъпка) или на цялата цена, платена от
Потребителя.
3.2.2 Гарантът си запазва правото да избере метода за отстраняване на дефектите
измежду посочените в горния параграф възможности.
3.2.3 Ако не е възможно дефектният Продукт да бъде заменен с бездефектен
Продукт, Потребителят има право на възстановяване на платената цена.
3.2.4 Гарантът не поема разходите за демонтаж и повторен монтаж на Продукта.
3.2.5 Предпоставка за предоставяне на нов Продукт или възстановяване на цялата
стойност е предварителното връщане на дефектния пълен Продукт на Гаранта
за негова сметка. Върнатият продукт трябва да бъде правилно обезопасен.
3.2.6 Признатите дефекти ще бъдат отстранени за сметка на Гаранта в рамките на
14 работни дни от датата на признаване на рекламацията. В случай на
необходимост от внос на резервни части, Гарантът си запазва правото да
удължи горепосочения срок, след като предварително информира
Потребителя.

4. НЕОПРАВДАНИ РАЗХОДИ
Всички разходи, свързани с неоснователна рекламация, се поемат от Потребителя в
рамките на настоящата Гаранция.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Подробни правила за монтаж, поддръжка и експлоатация се съдържат в Инструкцията за
монтаж. Потребителят е длъжен да се запознае с гаранционните условия и инструкциите
за монтаж, и да ги спазва.
Екстрийм Вижън ЕООД със седалище в България: бул. България 168, ЕИК: 202372268

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
10.1 Ако рекламацията бъде приета и Продуктът бъде заменен, гаранционният срок започва
да тече отново. Ако Гарантът е подменил част от Продукта, гаранционният срок
започва да тече отново само по отношение на подменената част от Продукта.
10.2 Гаранционният срок се удължава с периода, през който потребителят не е могъл да
използва гарантираната стока поради дефект.
10.3 Настоящата гаранция за Продуктите по никакъв начин не изключва, ограничава или
спира правата на Потребителя по търговската гаранция за дефекти на продадена стока.

XIV. ДОПЪЛНЕНИЕ 

Извършвайки покупка Вие се съгласявате с всички условия ( Гаранционни и Останали упоменати в раздел "Общи условия за ползване") и всички срокове описани тук включително линкове/връзки препращащи към текстове с Гаранционни Условия и Срокове.

При приемането на "Общи условия за ползване" вие декларирате че сте запознати и че се съгласявате в всичко упоменто тук.

При извършване на поръчка Вие се съгласявате и приемате нашите " Общи условия за ползване " , което означава че сте се запознали с тях и ги приемате без възражения. В случай на възражение преди да извършите поръчка се свържете с нас на емайл info@granitnimivki.bg да бъдат обсъдени ако не може да бъдат удоволетворени ще ви бъде отказана продажба на стоки и продукти.